Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met verhuurder bedoeld:

DBSoundsystems Showproducties
p/a Vijverlaan 34,
9651 BZ Meeden
Kvknummer: 65985206
En word vertegenwoordigd door D Bieze.

1.2 De huurder: De natuurlijke- of contactpersoon die DBSoundsystems Showproducties opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten c.q. werkzaamheden dan wel verhuren van materialen.

1.3 de overeenkomst: De overeenkomst die DBSoundsystems Showproducties met huurder sluit tot het verlenen van; licht en geluid, evenals het verzorgen van evenementen, het verlenen van diensten op evenementen, en het ondernemen van activiteiten die er mee samen hangen of er uit voort vloeien in de ruimste zin des woords.

1.4 de opdracht: de opdracht die DBSoundsystems Showproducties van huurder ontvangt tot het uitvoeren van een of meerdere van de in artikel 1.3 genoemde werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tot standkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen verhuurder en huurder gesloten overeenkomsten.

2.2 Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens de verhuurder binden de verhuurder uitsluitend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

2.3 Deze algemene leveringsvoorwaarden sluiten in het geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden, van welke aard dan ook, van verhuurder uit.

Artikel 3. Offertes
3.1 Offertes worden vrijblijvend door verhuurder aangeboden en zijn slechts gedurende 14 dagen geldig.

3.2 Voor zover zich bij de uitvoering van de huurder onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal de verhuurder de huurder hierover in een zo vroeg mogelijke stadium inlichten.

3.3 Bij samengestelde offertes c.q. prijsopgaven bestaat voor verhuurder een verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de prijs die voor het geheel is opgegeven.

3.4 Een optie is maximaal 2 weken (14 dagen) geldig en komt hierna automatisch te vervallen.

Artikel 4. Prijzen en prijswijzigingen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief 21% b.t.w. en exclusief eventuele € 0,21 reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 De prijs die verhuurder heeft opgegeven voor werkzaamheden die door hem worden geleverd geldt uitsluitend voor werkzaamheden conform de opgegeven en overeengekomen specificatie.

4.3 Indien na datum van tot standkoming overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan van meer dan 5%, dan is de verhuurder gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen. Daartoe dient de verhuurder desgewenst deze prijsstijging aannemelijk te maken.

Artikel 5. Bevestiging opdrachten en totstandkoming overeenkomsten
5.1 verhuurder stuurt naar aanleiding van de tussen beide partijen gemaakte afspraken een opdrachtbevestiging toe aan de huurder. Huurder moet uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de ”voor akkoord” ondertekende opdrachtbevestiging of zijn schriftelijke bezwaren daartegen ingediend hebben bij de verhuurder.

5.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat: door de opdrachtgever “voor akkoord” ondertekende opdrachtbevestiging door verhuurder is ontvangen hiermee gaat ook de huurder/c.q. opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

5.3 Ook telefonische(mondeling) of via de mail verzonden bevestigingen kunnen worden akkoord verklaard, hiermee geeft huurder aan op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Annulering
6.1 Huurder is gerechtigd een overeenkomst met gebruiker te annuleren, mits hij de reeds gemaakte kosten en de hierdoor voor de gebruiker ontstane schade vergoed. Wanneer annulering van de overeenkomst plaats vindt in de periode 7 dagen of korter voor de uitvoering van de overeenkomst, is de huurder verplicht 70% van het op de opdrachtbevestiging vermeld totaal bedrag te betalen.

6.2 Ook is huurder verplicht 70% van de tot dan gemaakte kosten door verhuurder ter vergoeden.

6.3 Het vorenstaande laat het recht van verhuurder op verdere schadevergoeding onverlet.

6.4 De verhuurder kan ten alle tijden de overeenkomst met de huurder annuleren, als blijkt dat de huurder niet voldoet of heeft voldaan aan de gemaakte afspraken, zonder dat verhuurder op enigerlei wijze kan worden verplicht.

Artikel 7. Klachten
7.1 Eventuele klachten met betrekking tot het uitvoeren van de opdracht c.q.de overeenkomst moeten schriftelijk geschieden, uiterlijk binnen 7 dagen, na het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst.

7.2 Klachten over de inhoud van de factuur dienen binnen 7 dagen na de verzenddatum van de factuur schriftelijk aan verhuurder te worden gemeld.

7.3 Indien een klacht gegrond is en de aansprakelijkheid van verhuurder terzake wordt vastgesteld zal verhuurder bepalen of een vergoeding zal worden betaald, als mede de hoogte van die vergoeding of de klacht wordt verholpen.

Artikel 8 Betalingen
8.1 Betaling van de factuur vermelde bedrag dient binnen 14 dagen voor de opdracht op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling na 14 dagen zal het factuurbedrag verhoogt worden met 2,5% en zullen eventuele kortingen komen te vervallen ook is de huurder in verzuim zonder dat ingebrekestelling door verhuurder is vereist.

8.2 Na het verstrijken van een betalingstermijn van 14 dagen, wordt eenmalig een herinnering verstuurd door verhuurder met € 25- administratie kosten, daarna eenmalig een aanmaning, daarna wordt de vordering ter buitengerechtelijke incasso uit handen gegeven, de kosten die daar uit voortkomen zijn voor rekening van de huurder.

8.3 Als er na afspraak van contante betaling niet contant wordt of kan worden afgerekend, wordt er een toeslg van € 50,- euro berekend voor het nasturen van een factuur.

8.4 Indien verhuurder het noodzakelijk acht, kan zij een huurder verplichten dat deze contant voor uitvoering van de overeenkomst betaald.

8.5 Indien verhuurder het noodzakelijk acht, kan zij een huurder verplichten dat deze een vooruitbetaling doet.

8.6 Het is huurder ten alle tijden verboden zijn betalingsverplichting te verrekenen met vorderingen die hij op verhuurder heeft of meent te hebben.

Artikel 9 Overmacht
9.1 In geval verhuurder door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft verhuurder het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel gedeeltelijk of geheel te annuleren, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

9.2 Onder overmacht worden dezen ook verstaan, ziekte van vennoten of diegene die de opdracht zouden uitvoeren.

9.3 Indien verhuurder bij intreding van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd de geleverde prestaties afzonderlijk te factureren. Op huurder rust de verplichting deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De huurder is nimmer voor meer aansprakelijk dan de factuurwaarde incl. 21% b.t.w.) mits binnen 7 dagen betaald ,van de betreffende overeenkomst of het deel van de overeenkomst waar de huurder klachten over heeft.

10.2 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten, tekortkomingen of het niet of onjuist doorgeven van gegevens door of namens huurder, betreffende poststukken, telefoon, fax of e-mail berichten.

10.3 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor het uiteenvallen bij storingen of onvoldoende functioneren van de door de verhuurder verstrekte apparatuur c.q stroomvoorzieningen, tenzij de storing is te verwijten aan het opzet of grove schuld door verhuurder.

De huurder is ten alle tijden aansprakelijk te stellen voor eventuele schade aan apparatuur geleverd door verhuurder, tenzij de schade is te verwijten aan het opzet of grove schuld door de verhuurder zelf.

10.4 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van te laat of al dan niet opsturen of te bezorgen poststukken door huurder.

10.5 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 11 Aanvullende voorwaarden
11.1 De verhuurder gelast vrije parkeerruimte nabij het evenement voor de vervoersmiddelen van verhuurder, en eventuele kosten voor parkeer gelegenheid zijn voor rekening van de huurder.

11.2 Het zelf ophalen en terug brengen van apparatuur geschiedt in overleg met verhuurder, doch het gehuurde apparatuur dient de dag na einde huurtermijn terug te worden gebracht.

11.3 Voor huur van apparatuur kan een borg worden verlangd door verhuurder, dit zal ¼ deel van de nieuwwaarde van het te leveren apparatuur zijn, dan wel een overeengekomen relevant bedrag.

11.4 Op locatie dient huurder zorg te dragen voor minimaal 2 á 3 aparte groepen stroom van 230 volt dan wel krachtstroom 16 of 32 Amp, tenzij anders aangegeven door verhuurder.

11.5 De huurder is verplicht gebruiker te voorzien van eten en drinken al na gelang de tijd dat het evenement duurt, dit wordt van te voren tussen beide partijen overlegd.

11.6 BUMA rechten zijn ter verantwoording voor de huurder.

11.7 Voor plaatsing van de gehuurde apparatuur buiten is de huurder verplicht te zorgen voor een degelijke overkapping die aan drie kanten waterdicht en overdekt is.

11.8 De huurder is ten allen tijden aansprakelijk bij vernieling, diefstal, beschadiging en dergelijke aan de apparatuur, wanneer deze niet door de verhuurder veroorzaakt is, de huurder dient ten alle tijden hiervoor een verzekering te hebben afgesloten tegen de nieuwwaarde van de apparatuur, de verhuurder mag ten allen tijden vragen om inzicht in de des betreffende verzekeringspolis en kan altijd terug vallen op artikel 6 punt 6.4.

11.9 Andere afspraken of afspraken strijdig met deze voorwaarden zullen altijd schriftelijk tussen beide partijen dienen te worden vastgelegd, voorzien van de handtekeningen van beide partijen, pas nadat beide partijen deze afspreken hebben ondertekend, is een afwijkende overeenkomst of een deel van een overeenkomst tot stand gekomen.


Versie: DBS201605